אחוזת

שבת

תנאי שימוש

כללי
התנאים המפורטים להלן מהווים תנאי שימוש מחייבים לשימוש באתר המצוי תחת שם המתחם (domain) (להלן: "האתר") ובשירותים המסופקים בו על ידי חברת קיליאן שיווק והשקעות בע״מ (להלן: "החברה"). הגלישה באתר וכל שימוש בו ובתכנים שבו הינם בכפוף לתנאים המפורטים במסמך תנאי שימוש זה, וכן בכפוף למדיניות הפרטיות הניתנת לצפייה בכתובת: מדיניות הפרטיות המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. על ידי כניסתך לאתר הינך מביע הסכמתך לתנאים אלו. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הינך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים בו על ידי החברה.
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לשני המינים.
תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין החברה לבין מי שמשתמש באתר ו/או בשירותים שמציעה החברה ("המשתמש" או "אתה" או כל פניה בגוף שני) לרבות שימוש באתרי תוכן ו/או אתרים אחרים אליהם ניתן להגיע על ידי שימוש באתר. החברה תהא רשאית לשנות את תנאי השימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי ושינויים אלו יחייבו את המשתמש מרגע פרסומם באתר וללא צורך במסירת הודעה על השינויים האמורים. כמו כן, תהא החברה רשאית לשנות את מבנה האתר, את המראה שלו, ואת היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, ללא צורך במתן הודעה למשתמש מראש.
בעת גלישתך באתר והשימוש בו, נוכל לאסוף מידע אודותיך מסוגים שונים ובאופנים שונים, ובמקרים מסוימים אף להעבירו לצדדים שלישיים, לצורך מטרות מוגדרות מראש, אשר מפורטות בהרחבה במדיניות הפרטיות שלנו, בה תקבל, בין היתר, פירוט לגבי סוגי המידע שעשוי להיאסף לגביך ועל הצדדים השלישיים שייתכן ויועבר להם המידע או חלקו. חשוב שתדע כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור לנו מידע אודותיך, אך אם תסרב לכך, ייתכן ולא נוכל לספק לך שירותים מסויימים במסגרת האתר. מדיניות הפרטיות של החברה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה, ולכן אנו ממליצים לך לעיין בה.
1. השימוש באתר
בכפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, החברה מאפשרת למשתמשים לעשות שימוש באתר ובשירותים, בהתאם למפורט להלן.
1.1 השימוש באתר ורכישה של משקאות אלכוהוליים מותרת אך ורק לרוכש שגילו מעל 18 שנים. מעצם גלישתך באתר וביצוע רכישה בו, הינך מצהיר כי הינך מעל גיל 18 שנים.
1.2 הגלישה ו/או השימוש באתר, בשירותים, במידע, ובתכנים הקיימים בו הנם אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר, לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בו כל שימוש נוסף, מסחרי או אחר. כמו כן, חל איסור על ביצוע פעולה כלשהי אשר יש בה כדי להוות הפרה של הוראות תנאי שימוש אלו ו/או הוראות הדין ו/או שיש בה כדי לגרוע באיזו מזכויותיה של החברה ו/או של צד ג' אחר כלשהו ו/או העלולה להזיק לאתר.
1.3 אין לפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו ואין לפרסם כל מוצר שמקורו במידע, בין מודפס ובין שהוא מוטבע על גבי אמצעי מגנטי או אופטי כלשהו, או בכל אמצעי אחר, מבלי
שניתן לכך אישור החברה מראש ובכתב ועל פי התנאים שיקבעו על ידה. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להדפיס את המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, מבלי שניתן לכך אישור החברה מראש ובכתב ועל פי התנאים שיקבעו על ידה.
1.4 השימוש באתר מותר רק למי שהוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
1.5 השימוש באתר ובתכנים שבו, ניתנים לשימוש כמות שהם ,(AS IS) ובהתאם להחלטות החברה.
2. ביצוע רכישות באתר
2.1 ניתן לבצע באמצעות האתר רכישות של המוצרים המוצעים בו לרבות יינות וציוד נלווה בצורה בטוחה. ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
2.2 ניתן לבצע תשלום באתר באמצעות כרטיס אשראי, BIT, שוברים המתקבלים ע"י החברה ובכל דרך אחרת שתפורסם על ידי החברה. העסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
2.3 הזמנה לביצוע רכישה תתקבל רק אם התמלאו כל התנאים הבאים: החברה קיבלה ואישרה לרוכש כי קיבלה את כתובת הדוא"ל שהזין בעמוד הרכישה וכי ההזמנה התקבלה; ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי; המוצרים שהוזמנו קיימים במלאי על פי הרשום באתר; הרוכש מעל גיל 18 שנים, אינו פסול דין ובעת קבלת המשלוח הציג תעודה מזהה כדין המאמתת זאת.
2.4 במידה ויתברר לאחר ביצוע הזמנה על ידי רוכש כי אמצעי התשלום שנמסרו אינם תקפים, או שחברת האשראי, או שירות התשלומים המקוון, אינם מכבדים את העסקה, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי, החברה תיצור קשר עם הרוכש לשם השלמת העסקה או ביטולה.
2.5 בעת ביצוע הזמנה באתר יידרש הרוכש למסור את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי ושם משפחה/שם חברה, תאריך לידה, מס' טלפון, כתובת, דוא"ל ופרטי תשלום ונתונים נוספים שאנו נדרשים לאסוף בהתאם לדרישות החוק. שדות שחובה להשלים יסומנו במפורש. על הרוכש למסור פרטים נכונים מדויקים ומלאים, על-מנת למנוע ככל האפשר תקלה במשלוח המוצרים ו/או באפשרות ליצירת קשר עם הרוכש ו/או עם הנמען. יובהר, החברה לא תישא באחריות לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
2.6 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי.
2.7 המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
3. התוכן המתפרסם באתר והמוצרים בו
3.1 אין בתוכן המתפרסם באתר, כדי להוות התחייבות מטעם החברה לביצוע עסקה או פעולה כלשהי אלא אם כן צוין במפורש אחרת. יובהר בהקשר זה כי כל תוכן המתפרסם באתר על ידי החברה איננו מהווה ייעוץ או המלצה בשום צורה שהיא בקשר עם שירותי החברה וכל שימוש שתעשה בו הוא על אחריותך בלבד.
3.2 החברה רשאית להגדיר סכום מינימום לרכישת מוצרים וסכום מינימום למשלוח של מוצרים וכן לקבוע מכסות מקסימליות לרכישת מוצרים, בכלל או מסוג מסוים.
3.3 תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד.
3.4 החברה רשאית לשנות בכל עת את היצע ומגוון המוצרים באתר ואת מחיריהם. העובדה שמוצר מסוים הוצע למכירה באתר במועד כלשהו אינה מבטיחה שיוצע למכירה גם בעתיד. החברה אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מינימאלי של מוצרים כלשהם.
3.5 החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס לכל הזמנה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי אמצעי תשלום). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הרוכ לפי המחיר המעודכן.
3.6 החברה אינה מתחייבת כי התוכן המוצג באתר מדויק ו/או תקף ו/או שלם ו/או מתאים למטרות ו/או לציפיות שלך, והיא אינה מציגה לך כל מצג בדבר כדאיות השימוש בו.
4. משלוחים ואספקה
4.1 החברה תדאג לאספקת המוצר לכתובת שבחרת בעת ביצוע הרכישה באתר, תוך 7 ימי עסקים ובתאום מראש. זמני האספקה עלולים להיות שונים בהתאם לאזור האספקה הנבחר.
4.2 החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
4.3 משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה. הלקוח רשאי גם לאסוף את המוצר באופן עצמאי מחנות היקב בלבד.
4.4 מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח. עלות המלשוח תיקבע בהתאם לאזור אספקת המוצר שבחר הלקוח ועל פי שיקול דעת החברה.
5. החזרת מוצרים וביטולים
5.1 על החזרת מוצרים שנרכשו באתר וביטולי עסקה שנעשו באמצעות האתר יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") בקשר לעסקת מכר מרחוק ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 ("תקנות ביטול עסקה").
5.2 ניתן לבטל עסקה בהתאם להוראות תקנות ביטול עסקה כאמור ולהחזיר מוצרים כגון, פותחנים, מקררי יין, כוסות וציוד נלווה אחר ובלבד שהמוצרים הוחזרו כשהנם שלמים ולא ניזוקו וסגורים בעטיפתם או באריזתם המקורית.
5.3 לא תתאפשר החזרה של מוצרי מזון ושל יינות בהתאם לחוק, שכן החזקתם של אלה ומשלוחם מחייבים שמירה קפדנית על תנאים מבוקרים. בהתאם לאמור, רוכש רשאי להחזיר כל מוצר שנרכש מהאתר (כאמור, למעט יינות ומוצרי מזון), באמצעות פנייה בכתב לחברה, עד 14 יום מיום שנתקבל המוצר הנרכש בכתובת הנמען או מיום איסוף ההזמנה ולקבל זיכוי כספי. בעת הביטול ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר הרכישה או 100 ש"ח, לפי הנמוך, בכפוף ובהתאם לתקנות ביטול עסקה.
6. קישורים והפניות
6.1 בעת גלישתך באתר, יתכן שתוכל לגשת למידע, מוצרים, מודעות פרסומיות, באנרים, או שירותים של צדדים שלישיים, בין היתר על ידי לחיצה על קישוריות המופיעות באתר או בדרך אחרת (להלן: "תכני הצד שלישי"). אם לא נאמר במפורש אחרת, החברה אינה קשורה בשום צורה שהיא לתכני הצד השלישי, והיא אינה אחראית לטיבם ו/או לנכונותם. כל טענה הקשורה לתכני הצד השלישי, עליך להפנות לצד השלישי הרלוונטי.
6.2 החברה איננה תומכת באתרים של צדדים שלישיים, גם אם תספק אליהם קישוריות (Hyperlinks) ואיננה אחראית למידע, למוצרים או לשירותים הנמצאים, או שיש אליהם גישה באמצעות אתרים אלה. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
6.3 החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, שייגרם לך כתוצאה מהשימוש באתרים אלה, וכל שימוש שיעשה על ידך יהא באחריותך המלאה והבלעדית.
7. הגבלת אחריות
7.1 אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה כגון שמירת היין בתנאים לא נכונים.
7.2 מבלי לגרוע מהוראות כל דין, במקרה שנרכשו מוצרים פגומים, זכותו היחידה של הרוכש היא להחליפם או לקבל את כספו בחזרה, בהתאם להוראות הדין.
7.3 כל המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות או פרסומות לרבות של צדדים שלישיים (להלן: "המידע") לגבי השירותים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של החברה או שירותיה. החברה לא תהא אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר.
7.4 החברה אינה מתחייבת כי השירות או התוכן הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות ו/או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או יפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שיגרמו לך ו/או למי מטעמך עקב כך.
7.5 החברה נוקטת אמצעים על מנת להבטיח לך גלישה בטוחה, אולם החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני ניסיונות חדירה למערכות החברה ו/או חדירה לא מורשית לאתר ו/או הפרעות ו/או שיבושים שייגרמו למערכות המחשוב ו/או לפעילותו התקינה של האתר. החברה לא תהיה אחראית לנזק שיגרם בעקבות אירועים אלה, אם נקטה אמצעי אבטחת מידע סבירים ומקובלים.
7.6 הנך מתחייב לגלוש באתר בהתאם לכל דין ולא לבצע כל פעולת חדירה ו/או שיבוש ו/או לסייע בפעולות כאלה. לידיעתך, חדירה למערכות המחשוב של האתר מהוות עבירה פלילית.
8. קניין רוחני
8.1 האתר, התכנים הכלולים בו (לרבות השירותים), לרבות ההדמיות, האיורים, התמונות וקטעי הוידאו שבן, אופן הצגתם, המוצרים, השירותים, וסימני המסחר בו הם קניינה רוחני של החברה ו/או מי מטעמה. אין לעשות בהם כל שימוש אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאים אלה. כל הזכויות בתכנים או בשירותים הם רכושה של החברה ו/או מי מטעמה, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.
8.2 אין להסיר סימני זכויות יוצרים מעל גבי, או בתוך האתר, או לשנותם. חל איסור מוחלט לבצע באתר פעולות של הנדסה לאחור, הידור לאחור (de-compilation) ופירוק (disassembly). אין להשכיר, להחכיר או להשאיל תוכן כלשהו מהאתר, ואין לעקוף אמצעי הגנה.
8.3 החברה מחזיקה כדין בזכות לעשות שימוש בתכנים ולא יהא בגלישתך באתר, בצפייתך בתכנים ו/או בשימוש או בהם, ככל שיותר לך מפורשות, כדי להקנות לך זכויות מכל מין וסוג שהוא באתר ו/או בתכנים ו/או בסימני המסחר שיוצגו בו.
8.4 השם של האתר וכן שם המתחם (Domain Name) של האתר, הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
9. תחולת דיני ישראל ומקום שיפוט
הדין החל על תנאי שימוש אלה וכל הנובע מהם הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב – יפו.
10. פניות וצור קשר
בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות לנציגי החברה באמצעות עמוד "צור קשר" באתר או באמצעות הדוא"ל : info@shabat.com

דילוג לתוכן